Philadelphia, PA Larceny Reports

Reports from Philadelphia Police Department
From: 11/28/2023 To: 12/5/2023
536 incident reports found

Date/Time Offense Street
12/5/23 23:23 12/5/23 11:23 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/5/23 22:49 12/5/23 10:49 PM Larceny 1700-BLK W MONTGOMERY AV
12/5/23 22:12 12/5/23 10:12 PM Larceny 2200-BLK W TIOGA ST
12/5/23 21:36 12/5/23 9:36 PM Larceny 1900-BLK FAIRMOUNT AV
12/5/23 21:17 12/5/23 9:17 PM Larceny 2600-BLK N 27TH ST
12/5/23 21:12 12/5/23 9:12 PM Larceny 3700-BLK N SYDENHAM ST
12/5/23 20:54 12/5/23 8:54 PM Larceny 3400-BLK ARAMINGO AV
12/5/23 20:50 12/5/23 8:50 PM Larceny 4400-BLK WHITAKER AV
12/5/23 20:40 12/5/23 8:40 PM Larceny 300-BLK HERMITAGE ST
12/5/23 20:36 12/5/23 8:36 PM Larceny 800-BLK FANSHAWE ST
12/5/23 20:29 12/5/23 8:29 PM Larceny 400-BLK N BROAD ST
12/5/23 20:24 12/5/23 8:24 PM Larceny 7700-BLK BUSTLETON AV
12/5/23 19:58 12/5/23 7:58 PM Larceny 4000-BLK HOWLAND ST
12/5/23 19:48 12/5/23 7:48 PM Larceny 100-BLK DOCK ST
12/5/23 19:46 12/5/23 7:46 PM Larceny 4900-BLK BALTIMORE AV
12/5/23 19:43 12/5/23 7:43 PM Larceny 2600-BLK ROBERTS AV
12/5/23 19:20 12/5/23 7:20 PM Larceny 1500-BLK W MOYAMENSING AV
12/5/23 19:13 12/5/23 7:13 PM Larceny 100-BLK W GIRARD AV
12/5/23 18:57 12/5/23 6:57 PM Larceny 6200-BLK N FRONT ST
12/5/23 18:39 12/5/23 6:39 PM Larceny 5700-BLK WALNUT ST
12/5/23 18:30 12/5/23 6:30 PM Larceny 8100-BLK CASTOR AV
12/5/23 18:25 12/5/23 6:25 PM Larceny 2100-BLK TYSON AV
12/5/23 18:20 12/5/23 6:20 PM Larceny 5000-BLK CITY AV
12/5/23 18:20 12/5/23 6:20 PM Larceny 1900-BLK FAIRMOUNT AV
12/5/23 18:18 12/5/23 6:18 PM Larceny 3000-BLK N FRANKLIN ST
12/5/23 18:06 12/5/23 6:06 PM Larceny 7700-BLK GERMANTOWN AV CVS
12/5/23 17:35 12/5/23 5:35 PM Larceny 3400-BLK SHEFFIELD AV
12/5/23 17:33 12/5/23 5:33 PM Larceny 4300-BLK LOCUST ST
12/5/23 17:32 12/5/23 5:32 PM Larceny 1500-BLK WALNUT ST
12/5/23 17:30 12/5/23 5:30 PM Larceny 13000-BLK TOWNSEND RD
12/5/23 17:25 12/5/23 5:25 PM Larceny 300-BLK EARP ST
12/5/23 17:21 12/5/23 5:21 PM Larceny 1800-BLK N TAYLOR ST
12/5/23 17:20 12/5/23 5:20 PM Larceny 7900-BLK E ROOSEVELT BLVD
12/5/23 17:16 12/5/23 5:16 PM Larceny 1900-BLK DURFOR ST
12/5/23 17:08 12/5/23 5:08 PM Larceny 8200-BLK DORCAS ST
12/5/23 17:07 12/5/23 5:07 PM Larceny 100-BLK S 20TH ST
12/5/23 17:07 12/5/23 5:07 PM Larceny 100-BLK S 20TH ST
12/5/23 16:57 12/5/23 4:57 PM Larceny 2800-BLK S 12TH ST
12/5/23 16:55 12/5/23 4:55 PM Larceny 2200-BLK OREGON AV
12/5/23 16:50 12/5/23 4:50 PM Larceny 3400-BLK ARAMINGO AV
12/5/23 16:50 12/5/23 4:50 PM Larceny 400-BLK CANTRELL ST
12/5/23 16:45 12/5/23 4:45 PM Larceny 3900-BLK N DARIEN ST
12/5/23 16:35 12/5/23 4:35 PM Larceny 7000-BLK FRANKFORD AV
12/5/23 16:34 12/5/23 4:34 PM Larceny 3900-BLK CONSHOHOCKEN AV
12/5/23 16:30 12/5/23 4:30 PM Larceny 2000-BLK WASHINGTON AV
12/5/23 16:24 12/5/23 4:24 PM Larceny 1200-BLK KNORR ST
12/5/23 16:20 12/5/23 4:20 PM Larceny 8500-BLK HENRY AV
12/5/23 16:08 12/5/23 4:08 PM Larceny 9100-BLK E ROOSEVELT BLVD
12/5/23 15:55 12/5/23 3:55 PM Larceny 5600-BLK GERMANTOWN AV
12/5/23 15:55 12/5/23 3:55 PM Larceny 6400-BLK RISING SUN AV
12/5/23 15:53 12/5/23 3:53 PM Larceny 100-BLK FRANKLIN MILLS BLVD
12/5/23 15:51 12/5/23 3:51 PM Larceny 3700-BLK CONSHOHOCKEN AV
12/5/23 15:50 12/5/23 3:50 PM Larceny 600-BLK FOULKROD ST
12/5/23 15:43 12/5/23 3:43 PM Larceny 2300-BLK OREGON AV
12/5/23 15:39 12/5/23 3:39 PM Larceny 900-BLK SPRUCE ST
12/5/23 15:36 12/5/23 3:36 PM Larceny 1400-BLK POINT BREEZE AV
12/5/23 15:32 12/5/23 3:32 PM Larceny 7900-BLK CASTOR AV
12/5/23 15:29 12/5/23 3:29 PM Larceny 5200-BLK GERMANTOWN AV
12/5/23 15:27 12/5/23 3:27 PM Larceny 6100-BLK HASBROOK AV
12/5/23 15:00 12/5/23 3:00 PM Larceny 2100-BLK COTTMAN AV
12/5/23 14:48 12/5/23 2:48 PM Larceny 2200-BLK W ALLEGHENY AV
12/5/23 14:47 12/5/23 2:47 PM Larceny 1500-BLK 68TH AV
12/5/23 14:38 12/5/23 2:38 PM Larceny 1400-BLK S PENN SQ
12/5/23 14:23 12/5/23 2:23 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/5/23 14:19 12/5/23 2:19 PM Larceny 2000-BLK N 13TH ST
12/5/23 14:09 12/5/23 2:09 PM Larceny 3200-BLK N BROAD ST
12/5/23 14:05 12/5/23 2:05 PM Larceny 200-BLK W LEHIGH AV
12/5/23 14:05 12/5/23 2:05 PM Larceny 400-BLK E CLEARFIELD ST
12/5/23 13:56 12/5/23 1:56 PM Larceny 2200-BLK W ALLEGHENY AV
12/5/23 13:45 12/5/23 1:45 PM Larceny 11000-BLK E ROOSEVELT BLVD
12/5/23 13:40 12/5/23 1:40 PM Larceny 5100-BLK S 19TH ST
12/5/23 13:31 12/5/23 1:31 PM Larceny 100-BLK N BROAD ST
12/5/23 13:13 12/5/23 1:13 PM Larceny 7900-BLK FRANKFORD AV
12/5/23 13:04 12/5/23 1:04 PM Larceny 2500-BLK S 61ST ST
12/5/23 13:02 12/5/23 1:02 PM Larceny 700-BLK RODMAN ST
12/5/23 13:01 12/5/23 1:01 PM Larceny 4500-BLK E FISHERS LA
12/5/23 12:45 12/5/23 12:45 PM Larceny 800-BLK WALNUT ST
12/5/23 12:39 12/5/23 12:39 PM Larceny 1100-BLK SANSOM ST
12/5/23 12:28 12/5/23 12:28 PM Larceny 1400-BLK S 7TH ST
12/5/23 12:16 12/5/23 12:16 PM Larceny 1300-BLK WALNUT ST
12/5/23 12:15 12/5/23 12:15 PM Larceny 2700-BLK CASTOR AV
12/5/23 12:09 12/5/23 12:09 PM Larceny 2100-BLK COTTMAN AV
12/5/23 11:49 12/5/23 11:49 AM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/5/23 11:43 12/5/23 11:43 AM Larceny 4500-BLK RICHMOND ST
12/5/23 11:39 12/5/23 11:39 AM Larceny 2000-BLK DIAMOND ST
12/5/23 11:30 12/5/23 11:30 AM Larceny 6400-BLK CHELWYNDE AV
12/5/23 11:21 12/5/23 11:21 AM Larceny 3100-BLK S 10th St
12/5/23 11:21 12/5/23 11:21 AM Larceny S 10TH ST at PACKER AV
12/5/23 11:17 12/5/23 11:17 AM Larceny 100-BLK MAYLAND ST
12/5/23 11:11 12/5/23 11:11 AM Larceny 2400-BLK N 5TH ST
12/5/23 11:02 12/5/23 11:02 AM Larceny 6200-BLK N FRONT ST
12/5/23 10:58 12/5/23 10:58 AM Larceny 2800-BLK FOX ST
12/5/23 10:53 12/5/23 10:53 AM Larceny 4600-BLK LEIPER ST
12/5/23 10:47 12/5/23 10:47 AM Larceny 6600-BLK KEYSTONE ST
12/5/23 10:31 12/5/23 10:31 AM Larceny 2300-BLK FAIRMOUNT AV
12/5/23 10:24 12/5/23 10:24 AM Larceny 0-BLK E MERMAID LA
12/5/23 09:56 12/5/23 9:56 AM Larceny 1500-BLK SPRUCE ST
12/5/23 09:47 12/5/23 9:47 AM Larceny 5200-BLK GERMANTOWN AV
12/5/23 09:43 12/5/23 9:43 AM Larceny 4100-BLK PRESIDENTIAL BLVD
12/5/23 09:41 12/5/23 9:41 AM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/5/23 09:27 12/5/23 9:27 AM Larceny 4800-BLK STENTON AV
12/5/23 08:57 12/5/23 8:57 AM Larceny 2100-BLK MONTROSE ST
12/5/23 08:45 12/5/23 8:45 AM Larceny 7200-BLK GERMANTOWN AV
12/5/23 08:15 12/5/23 8:15 AM Larceny 3000-BLK MASTER ST
12/5/23 07:06 12/5/23 7:06 AM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/5/23 00:58 12/5/23 12:58 AM Larceny 3100-BLK WALNUT ST 635
12/5/23 00:24 12/5/23 12:24 AM Larceny 4900-BLK FRANKFORD AV
12/4/23 23:50 12/4/23 11:50 PM Larceny 6800-BLK LYNFORD ST
12/4/23 23:40 12/4/23 11:40 PM Larceny 5900-BLK E WISTER ST
12/4/23 22:11 12/4/23 10:11 PM Larceny 5000-BLK PENNWAY ST
12/4/23 21:55 12/4/23 9:55 PM Larceny 7000-BLK FRANKFORD AV
12/4/23 21:31 12/4/23 9:31 PM Larceny 3700-BLK PULASKI AV
12/4/23 21:11 12/4/23 9:11 PM Larceny 1100-BLK SLOCUM ST
12/4/23 20:57 12/4/23 8:57 PM Larceny 4900-BLK BALTIMORE AV
12/4/23 20:48 12/4/23 8:48 PM Larceny 5600-BLK Chestnut St
12/4/23 20:37 12/4/23 8:37 PM Larceny 0-BLK S FRONT ST
12/4/23 20:25 12/4/23 8:25 PM Larceny 2700-BLK N 2ND ST
12/4/23 20:25 12/4/23 8:25 PM Larceny 4800-BLK MASCHER ST
12/4/23 20:15 12/4/23 8:15 PM Larceny 7900-BLK OXFORD AV
12/4/23 19:50 12/4/23 7:50 PM Larceny 500-BLK N 41ST ST
12/4/23 19:43 12/4/23 7:43 PM Larceny 500-BLK S 54TH ST
12/4/23 19:36 12/4/23 7:36 PM Larceny Terminal F
12/4/23 19:34 12/4/23 7:34 PM Larceny 1600-BLK CHESTNUT ST
12/4/23 19:32 12/4/23 7:32 PM Larceny 2600-BLK N JESSUP ST
12/4/23 19:28 12/4/23 7:28 PM Larceny 2000-BLK MARKET ST
12/4/23 19:28 12/4/23 7:28 PM Larceny 2300-BLK OREGON AV
12/4/23 19:14 12/4/23 7:14 PM Larceny 900-BLK WASHINGTON AV
12/4/23 19:13 12/4/23 7:13 PM Larceny 4600-BLK E ROOSEVELT BLVD
12/4/23 18:54 12/4/23 6:54 PM Larceny 900-BLK W COLLEGE AV
12/4/23 18:54 12/4/23 6:54 PM Larceny 500-BLK S 17TH ST
12/4/23 18:45 12/4/23 6:45 PM Larceny 2400-BLK E York St
12/4/23 18:41 12/4/23 6:41 PM Larceny 1600-BLK W NEDRO AV
12/4/23 18:36 12/4/23 6:36 PM Larceny Baggage Claim C
12/4/23 18:30 12/4/23 6:30 PM Larceny 700-BLK N 42ND ST 1
12/4/23 18:21 12/4/23 6:21 PM Larceny 300-BLK POTTS ST
12/4/23 18:16 12/4/23 6:16 PM Larceny 1200-BLK MOUNT VERNON ST
12/4/23 18:04 12/4/23 6:04 PM Larceny 700-BLK N 19TH ST
12/4/23 18:01 12/4/23 6:01 PM Larceny 300-BLK W HARTWELL LA
12/4/23 17:48 12/4/23 5:48 PM Larceny 1100-BLK E Bristol St
12/4/23 17:31 12/4/23 5:31 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/4/23 17:25 12/4/23 5:25 PM Larceny 1400-BLK WASHINGTON AV
12/4/23 17:20 12/4/23 5:20 PM Larceny 2000-BLK CHRISTIAN ST
12/4/23 16:50 12/4/23 4:50 PM Larceny 4400-BLK ELIZABETH ST
12/4/23 16:42 12/4/23 4:42 PM Larceny 4300-BLK COTTMAN AV
12/4/23 16:39 12/4/23 4:39 PM Larceny 0-BLK N 3RD ST
12/4/23 16:36 12/4/23 4:36 PM Larceny 5500-BLK TULIP ST
12/4/23 16:36 12/4/23 4:36 PM Larceny S BROAD ST at PATTISON AV
12/4/23 16:26 12/4/23 4:26 PM Larceny 2300-BLK FAIRMOUNT AV
12/4/23 16:22 12/4/23 4:22 PM Larceny 6500-BLK FRANKFORD AV
12/4/23 16:19 12/4/23 4:19 PM Larceny 10800-BLK KNIGHTS RD
12/4/23 16:19 12/4/23 4:19 PM Larceny 400-BLK OREGON AV
12/4/23 16:15 12/4/23 4:15 PM Larceny 6500-BLK FRANKFORD AV
12/4/23 16:10 12/4/23 4:10 PM Larceny 4300-BLK BYBERRY RD
12/4/23 16:09 12/4/23 4:09 PM Larceny 5200-BLK EUCLID ST
12/4/23 16:07 12/4/23 4:07 PM Larceny 1000-BLK Dorrance St
12/4/23 15:57 12/4/23 3:57 PM Larceny 7700-BLK CITY AV
12/4/23 15:57 12/4/23 3:57 PM Larceny 1600-BLK CHESTNUT ST
12/4/23 15:56 12/4/23 3:56 PM Larceny 3400-BLK N BROAD ST
12/4/23 15:49 12/4/23 3:49 PM Larceny 1000-BLK ADDISON ST
12/4/23 15:44 12/4/23 3:44 PM Larceny 7900-BLK OXFORD AV
12/4/23 15:41 12/4/23 3:41 PM Larceny 7900-BLK HENRY AV
12/4/23 15:39 12/4/23 3:39 PM Larceny 5700-BLK CATHARINE ST
12/4/23 14:59 12/4/23 2:59 PM Larceny 6600-BLK RIDGE AV
12/4/23 14:53 12/4/23 2:53 PM Larceny 1000-BLK CALLOWHILL ST
12/4/23 14:39 12/4/23 2:39 PM Larceny 1300-BLK MARKET ST
12/4/23 14:29 12/4/23 2:29 PM Larceny 2100-BLK N 5TH ST
12/4/23 14:12 12/4/23 2:12 PM Larceny 100-BLK E OLNEY AV
12/4/23 14:09 12/4/23 2:09 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/4/23 14:01 12/4/23 2:01 PM Larceny 100-BLK S 21ST ST
12/4/23 13:51 12/4/23 1:51 PM Larceny 1700-BLK CHESTNUT ST
12/4/23 13:50 12/4/23 1:50 PM Larceny 2500-BLK MANTON ST
12/4/23 13:49 12/4/23 1:49 PM Larceny 600-BLK FOULKROD ST
12/4/23 13:44 12/4/23 1:44 PM Larceny 1500-BLK FOULKROD ST
12/4/23 13:22 12/4/23 1:22 PM Larceny 4000-BLK TUDOR ST
12/4/23 13:21 12/4/23 1:21 PM Larceny 5400-BLK TORRESDALE AV
12/4/23 13:17 12/4/23 1:17 PM Larceny 800-BLK WALNUT ST
12/4/23 13:16 12/4/23 1:16 PM Larceny 1600-BLK CHESTNUT ST
12/4/23 13:12 12/4/23 1:12 PM Larceny 5000-BLK ERRINGER PL
12/4/23 13:11 12/4/23 1:11 PM Larceny 3100-BLK HAMILTON ST
12/4/23 13:07 12/4/23 1:07 PM Larceny 1700-BLK SCATTERGOOD ST
12/4/23 13:02 12/4/23 1:02 PM Larceny 800-BLK EARP ST
12/4/23 12:56 12/4/23 12:56 PM Larceny 9800-BLK BUSTLETON AV
12/4/23 12:51 12/4/23 12:51 PM Larceny 6100-BLK RISING SUN AV
12/4/23 12:35 12/4/23 12:35 PM Larceny 1200-BLK FRANKLIN MILLS CIR
12/4/23 12:30 12/4/23 12:30 PM Larceny 6500-BLK CASTOR AV
12/4/23 12:25 12/4/23 12:25 PM Larceny 0-BLK E ASHMEAD ST
12/4/23 12:23 12/4/23 12:23 PM Larceny 1900-BLK W SPENCER AV
12/4/23 12:16 12/4/23 12:16 PM Larceny 3300-BLK A ST
12/4/23 12:13 12/4/23 12:13 PM Larceny 400-BLK N BROAD ST
12/4/23 12:12 12/4/23 12:12 PM Larceny 2300-BLK W SERGEANT ST
12/4/23 12:08 12/4/23 12:08 PM Larceny 3600-BLK MIDVALE AV
12/4/23 11:49 12/4/23 11:49 AM Larceny 6700-BLK SOUDER ST
12/4/23 11:47 12/4/23 11:47 AM Larceny 1800-BLK E SEDGLEY AV
12/4/23 11:31 12/4/23 11:31 AM Larceny 1500-BLK S BOUVIER ST
12/4/23 11:00 12/4/23 11:00 AM Larceny 1600-BLK CHESTNUT ST
12/4/23 10:59 12/4/23 10:59 AM Larceny 5200-BLK TORRESDALE AV
12/4/23 10:55 12/4/23 10:55 AM Larceny 1600-BLK W WYOMING AV
12/4/23 10:49 12/4/23 10:49 AM Larceny 7900-BLK LINDBERGH BLVD
12/4/23 10:43 12/4/23 10:43 AM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/4/23 10:18 12/4/23 10:18 AM Larceny 4400-BLK WAYNE AV
12/4/23 10:12 12/4/23 10:12 AM Larceny 2100-BLK E SERGEANT ST
12/4/23 10:07 12/4/23 10:07 AM Larceny 4300-BLK RICHMOND ST
12/4/23 09:58 12/4/23 9:58 AM Larceny 3800-BLK ARAMINGO AV
12/4/23 09:41 12/4/23 9:41 AM Larceny 2300-BLK FAIRMOUNT AV
12/4/23 09:38 12/4/23 9:38 AM Larceny 6800-BLK HORROCKS ST
12/4/23 09:37 12/4/23 9:37 AM Larceny 300-BLK VAN KIRK ST
12/4/23 09:08 12/4/23 9:08 AM Larceny 3200-BLK HARTVILLE ST
12/4/23 09:06 12/4/23 9:06 AM Larceny 2300-BLK FAIRMOUNT AV
12/4/23 08:53 12/4/23 8:53 AM Larceny 200-BLK S 33RD ST
12/4/23 08:43 12/4/23 8:43 AM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/4/23 08:42 12/4/23 8:42 AM Larceny 1600-BLK W CHEW AV
12/4/23 01:54 12/4/23 1:54 AM Larceny 5100-BLK HAWTHORNE ST
12/3/23 23:13 12/3/23 11:13 PM Larceny 3300-BLK GRANT AV
12/3/23 22:01 12/3/23 10:01 PM Larceny 7900-BLK OXFORD AV
12/3/23 21:50 12/3/23 9:50 PM Larceny 6200-BLK N LAMBERT ST
12/3/23 21:37 12/3/23 9:37 PM Larceny 5700-BLK E ROOSEVELT BLVD
12/3/23 20:36 12/3/23 8:36 PM Larceny 7500-BLK CITY AV
12/3/23 20:33 12/3/23 8:33 PM Larceny 100-BLK S 41ST ST
12/3/23 20:14 12/3/23 8:14 PM Larceny 2800-BLK W DAUPHIN ST
12/3/23 20:05 12/3/23 8:05 PM Larceny 1000-BLK PATTISON AV
12/3/23 19:55 12/3/23 7:55 PM Larceny 5500-BLK TULIP ST
12/3/23 19:55 12/3/23 7:55 PM Larceny 900-BLK W DUNCANNON AV
12/3/23 19:42 12/3/23 7:42 PM Larceny 3400-BLK KENSINGTON AV
12/3/23 19:33 12/3/23 7:33 PM Larceny 2100-BLK W LEHIGH AV
12/3/23 18:44 12/3/23 6:44 PM Larceny FOX ST at W HUNTING PARK AV
12/3/23 18:44 12/3/23 6:44 PM Larceny 2700-BLK W Hunting Park Av
12/3/23 18:13 12/3/23 6:13 PM Larceny 3400-BLK ARAMINGO AV
12/3/23 18:00 12/3/23 6:00 PM Larceny 2300-BLK COTTMAN AV
12/3/23 17:46 12/3/23 5:46 PM Larceny 5800-BLK REACH ST
12/3/23 17:39 12/3/23 5:39 PM Larceny 100-BLK W GIRARD AV
12/3/23 17:33 12/3/23 5:33 PM Larceny 2300-BLK FAIRMOUNT AV
12/3/23 17:31 12/3/23 5:31 PM Larceny 7700-BLK CITY AV
12/3/23 17:30 12/3/23 5:30 PM Larceny 400-BLK CHESTNUT ST
12/3/23 17:08 12/3/23 5:08 PM Larceny 2800-BLK RHAWN ST
12/3/23 17:06 12/3/23 5:06 PM Larceny 4200-BLK N BROAD ST
12/3/23 17:05 12/3/23 5:05 PM Larceny 1400-BLK S 7TH ST
12/3/23 17:03 12/3/23 5:03 PM Larceny 400-BLK SPRING GARDEN ST
12/3/23 16:44 12/3/23 4:44 PM Larceny 3800-BLK FOLSOM ST
12/3/23 16:33 12/3/23 4:33 PM Larceny 3100-BLK W GIRARD AV
12/3/23 16:32 12/3/23 4:32 PM Larceny 5000-BLK CITY AV
12/3/23 16:27 12/3/23 4:27 PM Larceny 9900-BLK E ROOSEVELT BLVD
12/3/23 16:26 12/3/23 4:26 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/3/23 16:04 12/3/23 4:04 PM Larceny 1800-BLK SOUTH ST
12/3/23 15:55 12/3/23 3:55 PM Larceny 900-BLK W LUZERNE ST
12/3/23 15:47 12/3/23 3:47 PM Larceny 100-BLK W CHEW AV
12/3/23 15:32 12/3/23 3:32 PM Larceny 1900-BLK W ALLEGHENY AV
12/3/23 15:32 12/3/23 3:32 PM Larceny 1200-BLK SAINT JAMES ST
12/3/23 15:21 12/3/23 3:21 PM Larceny 100-BLK W CHELTEN AV
12/3/23 15:19 12/3/23 3:19 PM Larceny 800-BLK N STILLMAN ST
12/3/23 14:56 12/3/23 2:56 PM Larceny 100-BLK W CHELTEN AV
12/3/23 14:47 12/3/23 2:47 PM Larceny 300-BLK N 63RD ST
12/3/23 14:15 12/3/23 2:15 PM Larceny 6800-BLK N 15TH ST
12/3/23 13:56 12/3/23 1:56 PM Larceny 600-BLK N 53RD ST
12/3/23 13:54 12/3/23 1:54 PM Larceny 300-BLK N 63RD ST
12/3/23 13:38 12/3/23 1:38 PM Larceny 3400-BLK ARAMINGO AV
12/3/23 13:32 12/3/23 1:32 PM Larceny Terminal B at C Baggage Claim
12/3/23 13:23 12/3/23 1:23 PM Larceny 1300-BLK WALNUT ST
12/3/23 13:19 12/3/23 1:19 PM Larceny 300-BLK N 63RD ST
12/3/23 13:09 12/3/23 1:09 PM Larceny 4300-BLK LINDEN AV
12/3/23 12:44 12/3/23 12:44 PM Larceny 400-BLK South St
12/3/23 12:32 12/3/23 12:32 PM Larceny 3600-BLK GRAYTON PL
12/3/23 12:19 12/3/23 12:19 PM Larceny 400-BLK South St
12/3/23 11:58 12/3/23 11:58 AM Larceny 1600-BLK FRANKLIN MILLS CIR
12/3/23 11:52 12/3/23 11:52 AM Larceny 2400-BLK CLIFFORD ST
12/3/23 11:45 12/3/23 11:45 AM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/3/23 11:43 12/3/23 11:43 AM Larceny 7900-BLK CASTOR AV
12/3/23 11:41 12/3/23 11:41 AM Larceny 2300-BLK FAIRMOUNT AV
12/3/23 11:40 12/3/23 11:40 AM Larceny 600-BLK N 39TH ST
12/3/23 11:07 12/3/23 11:07 AM Larceny 9900-BLK BUSTLETON AV
12/3/23 11:05 12/3/23 11:05 AM Larceny 5500-BLK WHITBY AV
12/3/23 11:04 12/3/23 11:04 AM Larceny 1900-BLK FAIRMOUNT AV
12/3/23 10:44 12/3/23 10:44 AM Larceny 4000-BLK WOODHAVEN RD
12/3/23 10:07 12/3/23 10:07 AM Larceny 400-BLK N 63rd St
12/3/23 09:52 12/3/23 9:52 AM Larceny 4100-BLK BRANDYWINE ST
12/3/23 09:30 12/3/23 9:30 AM Larceny 2100-BLK W LEHIGH AV
12/3/23 09:17 12/3/23 9:17 AM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
12/3/23 09:10 12/3/23 9:10 AM Larceny 11000-BLK E ROOSEVELT BLVD
12/3/23 08:46 12/3/23 8:46 AM Larceny 100-BLK W CHELTEN AV
12/3/23 08:29 12/3/23 8:29 AM Larceny 400-BLK SPRING GARDEN ST
12/3/23 07:47 12/3/23 7:47 AM Larceny 11000-BLK E ROOSEVELT BLVD
12/3/23 02:44 12/3/23 2:44 AM Larceny 9100-BLK FRANKFORD AV
12/3/23 02:14 12/3/23 2:14 AM Larceny 0-BLK FARSON ST
12/3/23 01:36 12/3/23 1:36 AM Larceny 1300-BLK Chancellor St
12/3/23 00:24 12/3/23 12:24 AM Larceny 0-BLK N 59TH ST
12/1/23 12:08 12/1/23 12:08 PM Larceny 600-BLK FOULKROD ST
12/1/23 12:06 12/1/23 12:06 PM Larceny 2600-BLK SHIELDS ST
12/1/23 12:02 12/1/23 12:02 PM Larceny 200-BLK E COURTLAND ST
12/1/23 11:55 12/1/23 11:55 AM Larceny 3900-BLK GERMANTOWN AV
12/1/23 11:43 12/1/23 11:43 AM Larceny 1900-BLK N 23RD ST
12/1/23 11:17 12/1/23 11:17 AM Larceny 0-BLK E Oregon Ave
12/1/23 11:16 12/1/23 11:16 AM Larceny 1900-BLK E CAMBRIA ST
12/1/23 11:12 12/1/23 11:12 AM Larceny 2300-BLK COTTMAN AV
12/1/23 10:51 12/1/23 10:51 AM Larceny 7200-BLK GERMANTOWN AV
12/1/23 10:42 12/1/23 10:42 AM Larceny 900-BLK N 3RD ST
12/1/23 09:59 12/1/23 9:59 AM Larceny 1900-BLK MARKET ST
12/1/23 09:58 12/1/23 9:58 AM Larceny 1300-BLK STIRLING ST
12/1/23 09:49 12/1/23 9:49 AM Larceny 1800-BLK CHRISTIAN ST
12/1/23 09:30 12/1/23 9:30 AM Larceny 12000-BLK E Roosevelt Blvd
12/1/23 09:22 12/1/23 9:22 AM Larceny 2100-BLK CARVER ST
12/1/23 09:22 12/1/23 9:22 AM Larceny 2500-BLK GRANT AV
12/1/23 09:20 12/1/23 9:20 AM Larceny 7000-BLK GERMANTOWN AV
12/1/23 09:19 12/1/23 9:19 AM Larceny 1400-BLK WALNUT ST
12/1/23 09:16 12/1/23 9:16 AM Larceny 200-BLK S 33RD ST
12/1/23 08:46 12/1/23 8:46 AM Larceny 2300-BLK FAIRMOUNT AV
12/1/23 08:00 12/1/23 8:00 AM Larceny 6400-BLK BUSTLETON AV
12/1/23 07:56 12/1/23 7:56 AM Larceny 9300-BLK KREWSTOWN RD
12/1/23 07:51 12/1/23 7:51 AM Larceny 7700-BLK FRANKFORD AV
12/1/23 07:46 12/1/23 7:46 AM Larceny 7200-BLK GERMANTOWN AV
12/1/23 04:57 12/1/23 4:57 AM Larceny 2100-BLK SOUTH ST
12/1/23 04:11 12/1/23 4:11 AM Larceny 2400-BLK N DOUGLAS ST
12/1/23 02:49 12/1/23 2:49 AM Larceny 2100-BLK S 10TH ST
12/1/23 01:28 12/1/23 1:28 AM Larceny 3300-BLK GRANT AV
12/1/23 00:21 12/1/23 12:21 AM Larceny 0-BLK N 59TH ST
11/30/23 23:29 11/30/23 11:29 PM Larceny 6300-BLK FRANKFORD AV
11/30/23 23:01 11/30/23 11:01 PM Larceny 5700-BLK PINE ST
11/30/23 22:04 11/30/23 10:04 PM Larceny 5600-BLK Vine St
11/30/23 21:09 11/30/23 9:09 PM Larceny 2200-BLK W ALLEGHENY AV
11/30/23 21:02 11/30/23 9:02 PM Larceny 9900-BLK FRANKFORD AV
11/30/23 20:50 11/30/23 8:50 PM Larceny 3700-BLK Market St
11/30/23 20:40 11/30/23 8:40 PM Larceny 1500-BLK LOCUST ST
11/30/23 20:36 11/30/23 8:36 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
11/30/23 20:18 11/30/23 8:18 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
11/30/23 20:16 11/30/23 8:16 PM Larceny 1400-BLK HOPE ST
11/30/23 19:59 11/30/23 7:59 PM Larceny 1400-BLK S 5TH ST
11/30/23 19:54 11/30/23 7:54 PM Larceny 500-BLK W CHEW AV
11/30/23 19:54 11/30/23 7:54 PM Larceny 1900-BLK FAIRMOUNT AV
11/30/23 19:44 11/30/23 7:44 PM Larceny 6500-BLK FRANKFORD AV
11/30/23 19:39 11/30/23 7:39 PM Larceny 7100-BLK N 15TH ST
11/30/23 19:36 11/30/23 7:36 PM Larceny 2000-BLK S BROAD ST
11/30/23 19:33 11/30/23 7:33 PM Larceny 3400-BLK ARAMINGO AV
11/30/23 18:58 11/30/23 6:58 PM Larceny 5200-BLK BALTIMORE AV
11/30/23 18:55 11/30/23 6:55 PM Larceny 0-BLK N 53RD ST
11/30/23 18:55 11/30/23 6:55 PM Larceny 2100-BLK COTTMAN AV
11/30/23 18:51 11/30/23 6:51 PM Larceny 200-BLK W LEHIGH AV
11/30/23 18:51 11/30/23 6:51 PM Larceny 500-BLK N BROAD ST
11/30/23 18:46 11/30/23 6:46 PM Larceny 9900-BLK FRANKFORD AV
11/30/23 18:32 11/30/23 6:32 PM Larceny 5200-BLK BALTIMORE AV
11/30/23 18:25 11/30/23 6:25 PM Larceny 1500-BLK E ERIE AV
11/30/23 17:58 11/30/23 5:58 PM Larceny 3400-BLK ARAMINGO AV
11/30/23 17:54 11/30/23 5:54 PM Larceny 6800-BLK NORWITCH DR
11/30/23 17:54 11/30/23 5:54 PM Larceny 2700-BLK COMMERCE WAY
11/30/23 17:53 11/30/23 5:53 PM Larceny 3200-BLK N BROAD ST
11/30/23 17:49 11/30/23 5:49 PM Larceny 1900-BLK S CHRISTOPHER COLUMBUS BLVD
11/30/23 17:38 11/30/23 5:38 PM Larceny 4500-BLK LOCUST ST
11/30/23 17:26 11/30/23 5:26 PM Larceny 200-BLK ROBBINS ST
11/30/23 17:24 11/30/23 5:24 PM Larceny 5500-BLK TULIP ST
11/30/23 17:23 11/30/23 5:23 PM Larceny 1300-BLK N 6TH ST
11/30/23 17:17 11/30/23 5:17 PM Larceny 7700-BLK GERMANTOWN AV
11/30/23 17:13 11/30/23 5:13 PM Larceny 3200-BLK MASCHER ST
11/30/23 17:13 11/30/23 5:13 PM Larceny 2900-BLK RICHMOND ST
11/30/23 17:03 11/30/23 5:03 PM Larceny 900-BLK SANGER ST
11/30/23 16:53 11/30/23 4:53 PM Larceny 2300-BLK N 3rd St
11/30/23 16:45 11/30/23 4:45 PM Larceny 6300-BLK Dicks Ave
11/30/23 16:38 11/30/23 4:38 PM Larceny 1400-BLK Stirling St
11/30/23 16:32 11/30/23 4:32 PM Larceny 3300-BLK GRANT AV
11/30/23 16:31 11/30/23 4:31 PM Larceny 6100-BLK RIDGE AV
11/30/23 16:31 11/30/23 4:31 PM Larceny 6100-BLK RIDGE AVE
11/30/23 16:29 11/30/23 4:29 PM Larceny 1700-BLK N HOWARD ST
11/30/23 16:28 11/30/23 4:28 PM Larceny 2100-BLK COTTMAN AV
11/30/23 16:24 11/30/23 4:24 PM Larceny 1500-BLK SPRUCE ST
11/30/23 16:20 11/30/23 4:20 PM Larceny 2100-BLK W LEHIGH AV
11/30/23 16:20 11/30/23 4:20 PM Larceny 5500-BLK TULIP ST
11/30/23 16:14 11/30/23 4:14 PM Larceny 0-BLK MIFFLIN ST
11/30/23 16:07 11/30/23 4:07 PM Larceny 4400-BLK FRANKFORD AV
11/30/23 15:56 11/30/23 3:56 PM Larceny 4800-BLK LANCASTER AV
11/30/23 15:39 11/30/23 3:39 PM Larceny 700-BLK S 17TH ST
11/30/23 15:38 11/30/23 3:38 PM Larceny 4600-BLK N PENN ST
11/30/23 15:37 11/30/23 3:37 PM Larceny 1100-BLK SHACKAMAXON ST
11/30/23 15:23 11/30/23 3:23 PM Larceny 1100-BLK ANCHOR ST
11/30/23 15:22 11/30/23 3:22 PM Larceny 2000-BLK MORRIS ST
11/30/23 15:15 11/30/23 3:15 PM Larceny 3600-BLK GERMANTOWN AV
11/30/23 15:10 11/30/23 3:10 PM Larceny 800-BLK S 9TH ST
11/30/23 14:57 11/30/23 2:57 PM Larceny 600-BLK ALCOTT ST
11/30/23 14:47 11/30/23 2:47 PM Larceny 0-BLK N 12TH ST
11/30/23 14:45 11/30/23 2:45 PM Larceny 2800-BLK FOX ST
11/30/23 14:37 11/30/23 2:37 PM Larceny 900-BLK MARKET ST
11/30/23 14:15 11/30/23 2:15 PM Larceny 1700-BLK WALNUT ST
11/30/23 14:09 11/30/23 2:09 PM Larceny 1400-BLK JACKSON ST
11/30/23 13:56 11/30/23 1:56 PM Larceny 1600-BLK EDGLEY ST
11/30/23 13:47 11/30/23 1:47 PM Larceny 3900-BLK ARCADIA ST
11/30/23 13:45 11/30/23 1:45 PM Larceny 1300-BLK FAIRMOUNT AV
11/30/23 13:42 11/30/23 1:42 PM Larceny 400-BLK South St
11/30/23 13:04 11/30/23 1:04 PM Larceny 1700-BLK N HOWARD ST
11/30/23 13:02 11/30/23 1:02 PM Larceny 1300-BLK S 8TH ST
11/30/23 12:59 11/30/23 12:59 PM Larceny 2000-BLK E PACIFIC ST
11/30/23 12:56 11/30/23 12:56 PM Larceny 11600-BLK BUSTLETON AV
11/30/23 12:53 11/30/23 12:53 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
11/30/23 12:45 11/30/23 12:45 PM Larceny 500-BLK N BROAD ST
11/30/23 12:39 11/30/23 12:39 PM Larceny 600-BLK South St
11/30/23 12:37 11/30/23 12:37 PM Larceny 3700-BLK WALNUT ST
11/30/23 12:23 11/30/23 12:23 PM Larceny 2500-BLK WELSH RD
11/30/23 12:18 11/30/23 12:18 PM Larceny 7100-BLK OGONTZ AV
11/30/23 12:15 11/30/23 12:15 PM Larceny 9300-BLK KREWSTOWN RD
11/30/23 12:03 11/30/23 12:03 PM Larceny 2600-BLK SOUTHAMPTON RD
11/30/23 11:55 11/30/23 11:55 AM Larceny 3400-BLK SPRING GARDEN ST
11/30/23 11:52 11/30/23 11:52 AM Larceny 2800-BLK FOX ST B
11/30/23 11:42 11/30/23 11:42 AM Larceny 9200-BLK KREWSTOWN RD
11/30/23 11:36 11/30/23 11:36 AM Larceny 1100-BLK MOREFIELD RD
11/30/23 11:28 11/30/23 11:28 AM Larceny S 58TH ST at LINDBERGH BLVD
11/30/23 11:27 11/30/23 11:27 AM Larceny 3400-BLK MASCHER ST 2
11/30/23 11:06 11/30/23 11:06 AM Larceny 3400-BLK SPRING GARDEN ST B34
11/30/23 11:01 11/30/23 11:01 AM Larceny 1400-BLK CHESTNUT ST
11/30/23 11:00 11/30/23 11:00 AM Larceny 3700-BLK WALNUT ST
11/30/23 10:27 11/30/23 10:27 AM Larceny 1300-BLK MARKET ST
11/30/23 10:18 11/30/23 10:18 AM Larceny 3300-BLK Fox St
11/30/23 10:16 11/30/23 10:16 AM Larceny 1500-BLK N 52ND ST
11/30/23 10:07 11/30/23 10:07 AM Larceny 5500-BLK WHITBY AV
11/30/23 09:54 11/30/23 9:54 AM Larceny 5000-BLK COTTMAN AV
11/30/23 08:58 11/30/23 8:58 AM Larceny 5200-BLK GRAYS AV
11/30/23 08:48 11/30/23 8:48 AM Larceny 2500-BLK WELSH RD
11/30/23 08:37 11/30/23 8:37 AM Larceny 5800-BLK N 16TH ST
11/30/23 08:37 11/30/23 8:37 AM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
11/30/23 07:35 11/30/23 7:35 AM Larceny 6400-BLK BUSTLETON AV
11/30/23 07:34 11/30/23 7:34 AM Larceny 1000-BLK CHRISTIAN ST
11/30/23 06:40 11/30/23 6:40 AM Larceny 200-BLK MARKET ST
11/30/23 05:03 11/30/23 5:03 AM Larceny 7800-BLK LORNA DR
11/30/23 02:40 11/30/23 2:40 AM Larceny 6100-BLK EDMUND ST
11/30/23 02:37 11/30/23 2:37 AM Larceny 2100-BLK S 10TH ST
11/30/23 02:30 11/30/23 2:30 AM Larceny 1900-BLK LIACOURAS WALK
11/30/23 02:02 11/30/23 2:02 AM Larceny 200-BLK SPRING GARDEN ST
11/30/23 01:42 11/30/23 1:42 AM Larceny 5100-BLK SAUL ST
11/30/23 00:53 11/30/23 12:53 AM Larceny 6000-BLK LAWNDALE ST
11/30/23 00:43 11/30/23 12:43 AM Larceny 2900-BLK MARKET ST
11/30/23 00:42 11/30/23 12:42 AM Larceny 700-BLK W Lehigh
11/29/23 23:55 11/29/23 11:55 PM Larceny 6100-BLK WAYNE AV
11/29/23 23:23 11/29/23 11:23 PM Larceny 3500-BLK MOUNT VERNON ST
11/29/23 21:17 11/29/23 9:17 PM Larceny 100-BLK W JOHNSON ST
11/29/23 20:54 11/29/23 8:54 PM Larceny 300-BLK N 63RD ST
11/29/23 20:23 11/29/23 8:23 PM Larceny 2300-BLK FAIRMOUNT AV
11/29/23 19:56 11/29/23 7:56 PM Larceny 4000-BLK WOODHAVEN RD
11/29/23 19:45 11/29/23 7:45 PM Larceny 1400-BLK CECIL B MOORE AV
11/29/23 19:38 11/29/23 7:38 PM Larceny 700-BLK E WILLARD ST
11/29/23 19:32 11/29/23 7:32 PM Larceny 900-BLK N 2ND ST
11/29/23 19:26 11/29/23 7:26 PM Larceny 1900-BLK FAIRMOUNT AV
11/29/23 19:22 11/29/23 7:22 PM Larceny 1400-BLK WHARTON ST
11/29/23 19:21 11/29/23 7:21 PM Larceny 1700-BLK CHESTNUT ST
11/29/23 19:11 11/29/23 7:11 PM Larceny 3300-BLK GRANT AV
11/29/23 18:45 11/29/23 6:45 PM Larceny 300-BLK POTTS ST
11/29/23 18:35 11/29/23 6:35 PM Larceny A East Checjpoint
11/29/23 18:29 11/29/23 6:29 PM Larceny 6400-BLK Bustleton Av
11/29/23 18:25 11/29/23 6:25 PM Larceny 9200-BLK FRANKFORD AV
11/29/23 18:15 11/29/23 6:15 PM Larceny 3500-BLK VAUX ST
11/29/23 18:11 11/29/23 6:11 PM Larceny 1200-BLK W HAZZARD ST
11/29/23 18:11 11/29/23 6:11 PM Larceny 2200-BLK COTTMAN AV
11/29/23 18:10 11/29/23 6:10 PM Larceny 15500-BLK BUSTLETON AV
11/29/23 18:09 11/29/23 6:09 PM Larceny 400-BLK W ANNSBURY ST
11/29/23 18:08 11/29/23 6:08 PM Larceny 12300-BLK KNIGHTS RD
11/29/23 17:54 11/29/23 5:54 PM Larceny 2200-BLK W ALLEGHENY AV
11/29/23 17:44 11/29/23 5:44 PM Larceny 2900-BLK MARKET ST
11/29/23 17:39 11/29/23 5:39 PM Larceny 1100-BLK RODMAN ST 4B
11/29/23 17:34 11/29/23 5:34 PM Larceny 6600-BLK N 17TH ST
11/29/23 17:33 11/29/23 5:33 PM Larceny 1300-BLK ARCH ST
11/29/23 17:26 11/29/23 5:26 PM Larceny 100-BLK W GIRARD AV
11/29/23 17:22 11/29/23 5:22 PM Larceny 1000-BLK S BROAD ST
11/29/23 17:20 11/29/23 5:20 PM Larceny 1600-BLK N BROAD ST
11/29/23 17:20 11/29/23 5:20 PM Larceny 300-BLK ARCH ST
11/29/23 17:18 11/29/23 5:18 PM Larceny 500-BLK N BROAD ST
11/29/23 17:12 11/29/23 5:12 PM Larceny 6500-BLK CASTOR AV
11/29/23 16:58 11/29/23 4:58 PM Larceny 4000-BLK WOODLAND AV
11/29/23 16:57 11/29/23 4:57 PM Larceny 2000-BLK ALBRIGHT ST
11/29/23 16:50 11/29/23 4:50 PM Larceny 1500-BLK W MOYAMENSING AV
11/29/23 16:39 11/29/23 4:39 PM Larceny 1300-BLK E JOHNSON ST
11/29/23 16:36 11/29/23 4:36 PM Larceny 6000-BLK CRESCENTVILLE RD
11/29/23 16:35 11/29/23 4:35 PM Larceny 4700-BLK W GIRARD AV
11/29/23 16:33 11/29/23 4:33 PM Larceny 4800-BLK PARKSIDE AV
11/29/23 16:20 11/29/23 4:20 PM Larceny 5000-BLK CITY AV
11/29/23 16:19 11/29/23 4:19 PM Larceny 2200-BLK BENJAMIN FRANKLIN PKWY
11/29/23 16:17 11/29/23 4:17 PM Larceny 900-BLK ARCH ST
11/29/23 16:13 11/29/23 4:13 PM Larceny 3100-BLK N 8TH ST
11/29/23 16:13 11/29/23 4:13 PM Larceny 6100-BLK WEBSTER ST
11/29/23 16:12 11/29/23 4:12 PM Larceny 5500-BLK TULIP ST
11/29/23 16:11 11/29/23 4:11 PM Larceny 1400-BLK W NORRIS ST
11/29/23 16:05 11/29/23 4:05 PM Larceny 5100-BLK LANCASTER AV
11/29/23 16:02 11/29/23 4:02 PM Larceny 5500-BLK PULASKI AV
11/29/23 15:57 11/29/23 3:57 PM Larceny 3200-BLK N BROAD ST
11/29/23 15:57 11/29/23 3:57 PM Larceny 1700-BLK N 12TH ST
11/29/23 15:51 11/29/23 3:51 PM Larceny 100-BLK E OLNEY AV
11/29/23 15:44 11/29/23 3:44 PM Larceny 9900-BLK FRANKFORD AV
11/29/23 15:31 11/29/23 3:31 PM Larceny 1900-BLK W ALLEGHENY AV
11/29/23 15:31 11/29/23 3:31 PM Larceny 1400-BLK CECIL B MOORE AV
11/29/23 15:26 11/29/23 3:26 PM Larceny 7100-BLK RIDGE AV
11/29/23 15:23 11/29/23 3:23 PM Larceny 5500-BLK TULIP ST
11/29/23 15:19 11/29/23 3:19 PM Larceny 500-BLK FRANKLIN MILLS CIR
11/29/23 15:17 11/29/23 3:17 PM Larceny 2000-BLK W LEHIGH AV
11/29/23 15:04 11/29/23 3:04 PM Larceny 300-BLK W CHELTEN AV
11/29/23 14:58 11/29/23 2:58 PM Larceny N 19TH ST at W ALLEGHENY AV
11/29/23 14:56 11/29/23 2:56 PM Larceny 7400-BLK BUSTLETON AV
11/29/23 14:46 11/29/23 2:46 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
11/29/23 14:41 11/29/23 2:41 PM Larceny 500-BLK E UPSAL ST
11/29/23 14:36 11/29/23 2:36 PM Larceny 7200-BLK GERMANTOWN AV
11/29/23 14:29 11/29/23 2:29 PM Larceny 1200-BLK ADAMS AV
11/29/23 14:06 11/29/23 2:06 PM Larceny 6100-BLK WALNUT ST
11/29/23 14:05 11/29/23 2:05 PM Larceny 2500-BLK BELLFORD ST
11/29/23 14:01 11/29/23 2:01 PM Larceny 0-BLK SNYDER AV
11/29/23 14:00 11/29/23 2:00 PM Larceny 0-BLK W CHELTEN AV
11/29/23 13:58 11/29/23 1:58 PM Larceny 6000-BLK E WISTER ST
11/29/23 13:55 11/29/23 1:55 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
11/29/23 13:39 11/29/23 1:39 PM Larceny 0-BLK SNYDER AV
11/29/23 13:27 11/29/23 1:27 PM Larceny 800-BLK N 20TH ST D
11/29/23 13:22 11/29/23 1:22 PM Larceny 2000-BLK S BROAD ST
11/29/23 13:07 11/29/23 1:07 PM Larceny 3600-BLK RED LION RD
11/29/23 12:58 11/29/23 12:58 PM Larceny 3400-BLK ARAMINGO AV
11/29/23 12:48 11/29/23 12:48 PM Larceny 200-BLK S 62ND ST
11/29/23 12:27 11/29/23 12:27 PM Larceny N 17TH ST at W TIOGA ST
11/29/23 12:27 11/29/23 12:27 PM Larceny 200-BLK S 33RD ST
11/29/23 12:26 11/29/23 12:26 PM Larceny 2100-BLK N BROAD ST
11/29/23 12:23 11/29/23 12:23 PM Larceny 9300-BLK KREWSTOWN RD
11/29/23 12:13 11/29/23 12:13 PM Larceny 2000-BLK S BROAD ST
11/29/23 12:10 11/29/23 12:10 PM Larceny 1600-BLK WADSWORTH AV
11/29/23 12:08 11/29/23 12:08 PM Larceny 5500-BLK TULIP ST
11/29/23 11:38 11/29/23 11:38 AM Larceny 8000-BLK FAYETTE ST
11/29/23 11:33 11/29/23 11:33 AM Larceny 8000-BLK JACKSON ST
11/29/23 11:26 11/29/23 11:26 AM Larceny 100-BLK W GIRARD AV
11/29/23 11:14 11/29/23 11:14 AM Larceny 2100-BLK COTTMAN AV
11/29/23 11:13 11/29/23 11:13 AM Larceny 4700-BLK REINHARD ST
11/29/23 11:06 11/29/23 11:06 AM Larceny 2400-BLK W PASSYUNK AV
11/29/23 11:03 11/29/23 11:03 AM Larceny 11000-BLK E ROOSEVELT BLVD
11/29/23 11:02 11/29/23 11:02 AM Larceny 0-BLK Arrival Rd
11/29/23 11:00 11/29/23 11:00 AM Larceny 600-BLK FOULKROD ST
11/29/23 10:54 11/29/23 10:54 AM Larceny 2500-BLK CASTOR AV
11/29/23 10:49 11/29/23 10:49 AM Larceny 7100-BLK OGONTZ AV
11/29/23 10:39 11/29/23 10:39 AM Larceny 2300-BLK W NORRIS ST
11/29/23 10:21 11/29/23 10:21 AM Larceny 2500-BLK WELSH RD
11/29/23 10:12 11/29/23 10:12 AM Larceny 3000-BLK LUDLOW ST
11/29/23 09:54 11/29/23 9:54 AM Larceny 1000-BLK S 52ND ST
11/29/23 09:13 11/29/23 9:13 AM Larceny 1200-BLK WALNUT ST
11/29/23 09:11 11/29/23 9:11 AM Larceny 2000-BLK N 17TH ST
11/29/23 08:56 11/29/23 8:56 AM Larceny 5600-BLK RISING SUN AV
11/29/23 08:48 11/29/23 8:48 AM Larceny 2100-BLK S CHRISTOPHER COLUMBUS BLVD
11/29/23 08:24 11/29/23 8:24 AM Larceny 6100-BLK N 5TH ST
11/29/23 08:16 11/29/23 8:16 AM Larceny 5600-BLK Haverford Ave
11/29/23 08:15 11/29/23 8:15 AM Larceny 7200-BLK GERMANTOWN AV
11/29/23 08:13 11/29/23 8:13 AM Larceny 2300-BLK SEYBERT ST
11/29/23 07:55 11/29/23 7:55 AM Larceny 4200-BLK CARTERET DR
11/29/23 07:25 11/29/23 7:25 AM Larceny 7200-BLK GERMANTOWN AV
11/29/23 02:49 11/29/23 2:49 AM Larceny 2100-BLK SOUTH ST